OnLine

Rekrutacja do:
I Dane podstawowe
Płeć
Obywatelstwo
Nazwisko
Pierwsze imię
Drugie imię
Imię ojca
Imię matki
Nazwisko panieńskie
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Seria i nr dowodu osobistego (paszportu)
Organ wydający dokument
PESEL
Telefon
e-mail
II Dochody
Podstawowe źródło utrzymania rodziny
III Adres zamieszkania
Ulica nr domu/nr mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Poczta
Powiat
Województwo
IV Adres do korespondencji
Ulica nr domu/nr mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Poczta
Powiat
Województwo
V Ukończona szkoła średnia
Pełna nazwa szkoły
Adres szkoły
Kod pocztowy
Miejscowość
Rok ukończenia
VI Miejsce zamieszkania
VII Orzeczenie o niepełnosprawności
VIII Wybieram lektorat z języka