Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz rekrutacyjny
  • kserokopia dowodu osobistego*
  • Oryginał świadectwa dojrzałości*
  • Oryginał dyplomu i suplementu**
  • Oryginał dyplomu***
  • 3 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm
  • dowód wniesienia opłaty (opłata rekrutacyjna)

„prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności”

**dotyczy tylko studiów magisterskich

***dotyczy tylko studiów podyplomowych