tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

        STUDIA LICENCJACKIE

 

 

Studia Licencjackie

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Specjalności:

Zarządzanie w Administracji

– Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

– Zarządzanie Bezpieczeństwem

Numer konta: 93 9106 0008 2001 0016 5406 0001 Bank Spółdzielczy w Przeworsku
Przy płatności za studia przelewem należy podać w tytule imię, nazwisko, nr albumu i rok studiów

Zasady pobierania wysokości opłat za studia licencjackie

Formularz do pobrania [Download]

 

Profil Absolwenta Specjalności Zarządzanie w Administracji

Studia na specjalności zarządzanie w administracji pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu marketingu społecznego i publicznego oraz zarządzania kryzysowego niezbędne w pracy w instytucjach publicznych. Absolwenci poznają elementy strategicznego zarządzania finansami, dowiedzą się jak zarządzać projektami w administracji publicznej, poznają również metody zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwenci nabędą umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianej administracji, do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując właściwą interpretację obowiązującego prawa i jego zastosowanie ukierunkowane na zaspakajanie potrzeb obywateli korzystających z usług administracji publicznej. Absolwent tej specjalności to potencjalnie:

 • urzędnik administracji rządowej,
 • urzędnik administracji samorządowej,
 • pracownik administracji pozarządowej,
 • pracownik służb resortowych,
 • pracownik biurowy w przedsiębiorstwie,
 • pracownik biurowy w instytucji finansowej.

 

Profil Absolwenta Specjalności Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

            Ukończenie studiów na specjalności ekonomika i organizacja firmy pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających zajmować stanowiska na różnych szczeblach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Absolwent tej specjalności to potencjalnie:

 • pracownik biurowy przedsiębiorstwa,
 • kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach;
 • zarządzający przedsiębiorstwem, korporacją oraz ugrupowaniami sieciowymi,
 • menedżer na podstawowym, średnim i wyższym szczeblu funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą,
 • doradca, konsultant, do spraw zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Ukończenie studiów na specjalności ekonomika i organizacja firmy pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających zajmować stanowiska, na różnych szczeblach zarządzania w instytucjach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, sieciach handlowych, firmach logistycznych, konsultingowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności ekonomika i organizacja firmy będzie posiadał rozszerzoną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami. W szczególności będzie posiadał umiejętności związane z diagnozowaniem, projektowaniem i doskonaleniem strategii, struktur, systemów zarządzania, kultury organizacyjnej, zasobów ludzkich,  umiejętności kierowania.

 

Profil Absolwenta Specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem

Absolwent specjalności zarządzania bezpieczeństwem oprócz podstawowej wiedzy

z zakresu zarządzania będzie posiadał wiedzę i umiejętności również z zakresu, m. in.:

 • bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego,
 • bezpieczeństwa państwa polskiego oraz wewnętrznego bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej,
 • organizacji poszczególnych służb i instytucje związanych z bezpieczeństwem,
 • organizacji działań profilaktycznych w sytuacjach zagrożenia,
 • organizacji i zadaniach komórek ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • procedur i działań w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • bezpieczeństwa w komunikacji publicznej i transporcie,
 • ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów,
 • ochrony danych osobowych,
 • zasad zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie.

 

Absolwent tej specjalności to potencjalnie:  

 • pracownik ochrony,
 • menedżer programów kryzysowych,
 • analityk danych w sytuacjach ekstremalnych,
 • specjalista w zakresie planowania bezpieczeństwa cywilnego,
 • doradca – w sztabach kryzysowych różnego szczebla,
 • inspektor ds. monitorowania zagrożeń,
 • specjalista ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu organizacji państwowej i międzynarodowej,
 • specjalista ds. gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Zarządzanie bezpieczeństwem jest specjalnością nie tylko kształcącą osoby, które zamierzają pracować w organach administracji publicznej, czy w różnego rodzaju formacjach mundurowych ale także osoby, które swoją ścieżkę kariery zawodowej wiążą z zatrudnieniem w organizacjach komercyjnych. Absolwenci studiów specjalności zarządzanie bezpieczeństwem mogą pracować w różnych jednostkach organizacyjnych, m.in.:

 • wydziałach lub sztabach zarządzania kryzysowego różnych szczebli instytucji samorządowych;
 • jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej;
 • formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związane z reagowaniem kryzysowym:
 • działach bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstw:
 • agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony.