tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

   WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W PRZEWORSKU                                                                                                                                                                                 realizuje projekt pt. ,,WSSG- uczelnia bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy

szkół wyższych.

Dzięki zakwalifikowaniu się do projektu, uczelnia otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 3 933 605,50

zł. Projekt pt. ,,WSSG- uczelnia bez barier” ma na celu likwidację wszelkiego rodzaju barier

architektonicznych i komunikacyjnych w dostępie do studiów. Dodatkowo, poprzez wprowadzenie do

programów nauczania

innowacyjnych działań zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami, poszerzy

i udoskonali swoją ofertę edukacyjną.

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku poprzez udział w projekcie, dokona zmian

organizacyjnych na uczelni. Zostaną wdrożone nowoczesne, informatyczne rozwiązania, które ułatwią

osobom z niepełnosprawnościami naukę. Jednym z takich rozwiązań jest  system dziekanatowy . Umożliwi on studentom z niepełnosprawnościami w pełni swobodny dostęp do obsługi studiów bez konieczności wizyt w budynku Uczelni.

Kolejną innowacją jest nowoczesna platforma edukacyjna oraz platforma językowa. Studentom z

niepełnosprawnościami umożliwione zostanie równoprawne uczestnictwo w zajęciach w tym z języka

obcego.  Poprzez dostęp do zasobów wiedzy i kształcenia na odległość, każdy student
z niepełnosprawnościami, będąc w dowolnym miejscu i czasie, będzie mógł korzystać m.in. z formy

kształcenia dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczestnictwo w zajęciach za

pomocą platformy nie obliguje do obecności studenta na Uczelni.

Zwiększenie zakresu dostępności oraz poziomu otwartości na potrzeby os. Niepełnosprawnych w Wyższej

Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku sprawi, że dotychczas oferowane wsparcie będzie bardziej zróżnicowane i pełne.

Dla 90 % kadry dydaktycznej, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń podnoszących świadomość o

niepełnosprawności z zakresu dostępności i edukacji włączającej os. Niepełnosprawnych.

Całkowity budżet projektu wynosi: 4 056 995,50 zł w tym:

         3 933 605,50 zł– dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 

         514 369,69 zł – dofinansowanie ze środków dotacji celowej

 

         123 390,00 zł – wkład własny ze środków prywatnych