tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie

Dziekana WSSG w Przeworsku

17 marca 2020 rok

 

 W sprawie: przedłużenia  terminu  wnoszenia  opłat  za  świadczone  usługi  edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na WSSG Przeworsk

Na  podstawie  art.  23  ust.  1  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r. –Prawo  o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z  2020  r. poz.  405)

Zarządzam, co następuje:

1.Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia2020 roku.

2.Terminy,o których mowa  w  ust.  1,mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Dziekan