tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Zarządzenie

Dziekana WSG Przeworsk

16 marca 2020 roku

W sprawie: zasad  regulujących  tryb  dostosowania  zajęć  do  formy zdalnej   ich prowadzenia    w    celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu  się  wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art.  23  ust.  1  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r. –Prawo  o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.  U. z  2020  r. poz.  405, z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

1.Prowadzący zajęcia: na studiach zobowiązani są do stosowania zdalnych form nauczania w terminie od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia jego uchylenia pod warunkiem, że rodzaj zajęć pozwala na realizację zajęć w formie zdalnej.

2.Rekomendowane  formy prowadzenia zajęć: 

  1. Dopuszcza się różne -zdalne  formy  prowadzenia  zajęć  określone  przez koordynatora przedmiotu pod warunkiem, że nie wymagają one ponoszenia kosztów przez odbiorców.
  2. Koordynatorzy przedmiotów wybierają  formę oraz  harmonogram prowadzenia  zajęć w porozumieniu odpowiednio z dziekanem lub  upoważnioną przez niego osobą- starostą grupy
  3. Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie  zdalnego  nauczania  za  pośrednictwem  następujących  form komunikacji:
    1)korespondencji mailowej.                                                                                2)ogłoszeń na stronie internetowej jednostki.                                          3)kontaktu ze starostą grupy.

3.Nadzór  nad  prawidłowym  prowadzeniem  procesu  dydaktycznego  z  wykorzystaniem zdalnych form nauczania sprawuje: dziekan–w zakresie kształcenia na studiach

W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się możliwość dostosowania warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć. Dostosowanie  warunków  zaliczenia  przedmiotów  do  zmienionej  formy  zajęć powinno zostać dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć studentami starostami lub Samorządem Studentów WSSG Konsultacje odbywają się w formie  zdalnej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze studentami,  doktorantami i słuchaczami.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                       /-/ Dziekan