Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE (dla osób posiadających wykształcenie wyższe)

Czas trwania nauki: 1 rok (dwa semestry).

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

         Celem studiów jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw. Prowadzi to nie tylko do znacznej redukcji kosztów oraz  zwiększenia sprawności działania i rentowności przedsiębiorstwa, ale również do podwyższenia niezawodności procesów produkcji i sprzedaży. Dzięki skoordynowanym dostawom materiałów, towarów czy wyrobów we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości, zarządzanie logistyczne przyczynia się do wyższego standardu obsługi klienta, a w konsekwencji do zwiększenia przychodów ze sprzedaży i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Cele edukacyjne zorientowane są na kształtowanie managerów wyższego i średniego szczebla, analityków i strategów zarządzających łańcuchem dostaw.

        Adresatami studiów są także; dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach, menedżerowie i planiści elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego   w przedsiębiorstwie, zarządzający  zaopatrzeniem, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem i systemami składowania, transportem i dystrybucją  oraz optymalizacją wykorzystania zasobów.

 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

        Studia Podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem umożliwiają uzyskanie kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w różnych sektorach działalności i na różnych poziomach zarządzania. Cele edukacyjne zorientowane są na kształtowanie specjalnych kompetencji u osób zarządzających bezpieczeństwem, poprzez przekazywanie im wiedzy specjalistycznej oraz rozwijanie umiejętności kierowania, rozwiązywania konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem nabycia umiejętności przywódczych.

        Proces kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 

Studia dedykowane są pracownikom administracji publicznej (Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich Urzędów Miasta Urzędów Gminy, Starostw Powiatowych itp.), służbom mundurowym (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska, Służby Celne, itp.) oraz wszelkim instytucjom odpowiedzialnym za zarządzanie bezpieczeństwem celem podniesienia kompetencji oraz osobom aplikującym na wyżej wspomniane stanowiska.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

        Celem specjalności Zarządzanie kryzysowe jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu działań w sytuacjach kryzysowych oraz zapobiegania im  i ochrony ludności. Podczas studiów słuchacz nauczy się, jak radzić sobie z szeroko pojętym kryzysem oraz zarządzać ryzykiem czy zmianami. Pozna procesy restrukturyzacji, zasady zarządzania kryzysowego i metody skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej. Zdobędzie wiedzę z zakresu profilaktyki przeciwdziałania kryzysowi, jak również rozwinie swoje kompetencje w zakresie teorii i praktyki negocjacji.

        Studia dedykowane są pracownikom administracji publicznej (Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich Urzędów Miasta Urzędów Gminy, Starostw Powiatowych itp.), służbom mundurowym (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska, Służby Celne, itp.) oraz wszelkim instytucjom odpowiedzialnym za zapobieganie sytuacjom kryzysowym i reagowaniu kryzysowemu celem podniesienia kompetencji oraz osobom aplikującym na wyżej wspomniane stanowiska.

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

        Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Przygotowują także menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtujemy umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej. Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki, słuchacze nabędą podczas praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą nadaje kwalifikacje w zakresie  zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

        Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie. Studia skierowane są przede wszystkim do osób posiadających odpowiednie predyspozycje moralne oraz cechy osobowości do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Wartości, jakie posiada nauczyciel i jego styl zachowania stanowią o jego wartości jako człowieka i dobrego pedagoga.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ

        Celem studiów Zarządzanie ryzykiem w sektorze ubezpieczeń jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem w ubezpieczeniach a także umiejętności kompleksowego spojrzenia na znaczenie ryzyka w działalności instytucji finansowych. Uwzględniona przy tym jest odmienność poszczególnych instytucji finansowych, zwłaszcza banków i zakładów ubezpieczeń.

        Studia adresowane są do kadry zarządzającej w instytucjach finansowych, ekspertów i specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem w tym ryzykiem w ubezpieczeniach, pracowników ZUS, ekspertów i specjalistów sektora IT przygotowujących rozwiązania dla instytucji finansowych, pracowników instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego odpowiedzialnych na ocenę ryzyka instytucji finansowych.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

        Głównym celem studiów Zarządzanie finansami i ryzykiem w sektorze publicznym jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z tematyką zarządzania finansami i ryzykiem w sektorze publicznym, a w szczególności z zasadami finansów publicznych, gospodarką finansową podmiotów sektora finansów publicznych, rodzajami ryzyka, na które narażone są jednostki sektora finansów publicznych i etapami procesu zarządzania ryzykiem. Absolwent powinien posiadać umiejętność stworzenia, stosowania i oceny procesu zarządzania ryzykiem w danej jednostce oraz wykorzystania metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem. Powinien także uporządkować swoją wiedzę ogólną z zakresu finansów publicznych, prawa, ekonomii oraz rynków i instrumentów finansowych. 
Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

        Studia adresowane są do pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami w jednostce, tworzenie, stosowanie i ocenę procesu zarządzania ryzykiem oraz do osób planujących podjąć zatrudnienie w sektorze publicznym. Grupą docelową są także przedstawiciele podmiotów sektora prywatnego, w tym instytucji finansowych, współpracujący z administracją rządową i samorządową.

ZARZĄDZANIE PARAFIA I INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI

        Celem ogólnym studiów Zarządzanie parafią i instytucjami kościelnymi jest dostarczenie kompleksowej wiedzy pozwalającej efektywnie zarządzać parafią oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele. Studia mają również na celu nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania, rozwoju umiejętności menedżerskich oraz umiejętności interpersonalnych. Studia powinny rozszerzyć wiedzę słuchaczy na temat wykorzystania współczesnych instrumentów komunikowania parafii z jej otoczeniem. Dzięki zajęciom prowadzonym przez teoretyków i praktyków (wywodzący się także z instytucji kościelnych) ukończenie studiów pozwoli na: 
•    Doskonalenie kompetencji zarządczych kierujących parafiami i instytucjami kościelnymi;
•    Dostarczenie osobom świeckim uczestniczącym w zarządzaniu parafią niezbędnej wiedzy  ekonomicznej;
•    Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich;
•    Nabycie umiejętności pozyskiwania funduszy od sponsorów i mecenasów;
•    Efektywniejsze prowadzenie polityki finansowej parafii;
•    Pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie istotnych dla księży zagadnień prawnych;
•    Lepszą współpracę i przepływ informacji pomiędzy parafianami a kapłanami;
•    Wykorzystanie tradycyjnych i najnowszych narzędzi komunikacji – Internetu i  mediów społecznościowych;
•    Umocnienie wizerunku parafii;
•    Rozwój umiejętności komunikacyjnych, analitycznych i organizacyjnych;
•    Umiejętność lobbowania na rzecz parafii i instytucji kościelnych;
•    Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Studia przeznaczone są dla osób duchownych i świeckich. Przekazywana w trakcie zajęć wiedza wydaje się niezbędna dla osób, którym leży na sercu dobro instytucji kościelnej i sprawne jej funkcjonowanie we współczesnym świecie.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Warunki podjęcia i ukończenia studiów:

  1. Studia podyplomowe trwają 2 semestry – cena za semestr 1200 zł
  2. Wpisowe – wnoszone jednorazowo – 85 zł
  3. Termin składania dokumentów – 30 września 2016 r. (niezbędne dokumenty w zakładce rekrutacja/wymagane dokumenty).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Terminowe uregulowanie opłat za studia;