tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

STUDIA LICENCJACKIE

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię (druk do pobrania w biurze rekrutacji oraz na stronie internetowej Uczelni)
– świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie OKE i świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub odpis sporządzone przez szkołę)
– trzy aktualne fotografie kandydata o wymiarach 35 x 45 zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
-kserokopię dowodu osobistego – awers i rewers, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (paszport)
– oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej wysokości 120  zł wpłaconych na konto Uczelni

– nr: 93 9106 0008 2001 0016 5406 0001 BS w Przeworsku

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych planowane są dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela). Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne i naukowe.

 Wnioski i formularze o: