kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię (druk do pobrania w biurze rekrutacji oraz na stronie internetowej uczelni)

świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie OKE
i świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub odpis sporządzone przez szkołę)

trzy aktualne fotografie kandydata o wymiarach 35 x 45 zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie imieniem
i nazwiskiem)

kserokopię dowodu osobistego – awers i rewers, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (paszport)

oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej wysokości 120  zł wpłaconych na konto Uczelni