STudia licencjackie - specjalności

Zarządzanie bezpieczeństwem

Absolwent specjalności zarządzania bezpieczeństwem oprócz podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania będzie posiadał wiedzę i umiejętności również z zakresu, m. in.: bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego, bezpieczeństwa państwa polskiego oraz wewnętrznego bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej, organizacji poszczególnych służb i instytucje związanych
z bezpieczeństwem, organizacji działań profilaktycznych w sytuacjach zagrożenia, organizacji i zadaniach komórek ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, procedur i działań w sytuacjach nadzwyczajnych, bezpieczeństwa w komunikacji publicznej i transporcie, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, ochrony danych osobowych, zasad zarządzania kryzysowego
w przedsiębiorstwie.

Ekonomika
i organizacja przedsiębiorstw

Ukończenie studiów na specjalności ekonomika i organizacja firmy pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających zajmować stanowiska, na różnych szczeblach zarządzania w instytucjach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, sieciach handlowych, firmach logistycznych, konsultingowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności ekonomika i organizacja firmy będzie posiadał rozszerzoną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami. W szczególności będzie posiadał umiejętności związane
z diagnozowaniem, projektowaniem i doskonaleniem strategii.

Zarządzanie
w administracji

Studia na specjalności zarządzanie w administracji pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu marketingu społecznego i publicznego oraz zarządzania kryzysowego niezbędne w pracy w instytucjach publicznych. Absolwenci poznają elementy strategicznego zarządzania finansami, dowiedzą się jak zarządzać projektami w administracji publicznej, poznają również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci nabędą umiejętności potrzebne do pracy
w szeroko rozumianej administracji, do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując właściwą interpretację obowiązującego prawa i jego zastosowanie ukierunkowane na zaspakajanie potrzeb obywateli korzystających z usług administracji publicznej.