ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Stypendium socjalne przyznawane jest na cały rok akademicki .

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest przeciętny miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny studenta uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

Dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekraczać.1294,70 zł

Właściwie wypełniony wniosek  stypendialne składa się do właściwego dziekanatu.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek oświadczenia do stypendium socjalnego Należy złożyć osobiście
w Dziekanacie.

2.Załączniki do stypendium socjalnego Należy złożyć osobiście
w Dziekanacie.

3. Załącznik Klauzula informacyjna

4. Załącznik Oświadczenie nr 2

 Stypendium rektora przyznawane jest na cały rok akademicki.

Stypendium rektora może otrzymać student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Liczba studentów, którzy mogą otrzymać stypendium rektora nie może przekraczać 10% liczby studentów każdego roku kierunków prowadzonych w Uczelni lub każdej specjalności jeżeli kierunek takie posiada.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium rektora są studenci, którzy osiągnęli średnią ocen
co najmniej 4,0.  Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta.

Wymagane dokumenty:

1.Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora

2. Klauzula informacyjna

3. Student ubiegający się o stypendium rektora na podstawie znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające te osiągnięcia za ubiegły rok akademicki.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na cały  rok akademicki lub zgodnie z datą ważności orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, Ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności .

Nie ma tu znaczenia wysokość dochodu, bowiem kwota stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega.

Wymagane dokumenty:

1. Poprawnie uzupełniony wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

2. Klauzula informacyjna

3. Orzeczenie: o stopniu niepełnosprawności,

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej

Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna na wniosek studenta. Kwota zapomogi wypłacana jest jednorazowo.

Student może ubiegać się o zapomogę w następujących przypadkach:

• nieszczęśliwego wypadku;

• choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny;

• urodzenia dziecka;

• śmierci członka rodziny zobowiązanego do alimentacji oraz rodzeństwa,z którymi student pozostawał we wspólnym gospodarstwie;

• innych, nagłych zdarzeń losowych.

Wymagane dokumenty :

1. Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie zapomogi

2. Klauzula informacyjna

3. Udokumentowaniem wniosku o przyznanie zapomogi są:

• dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego;

• zaświadczenia lekarskie;

• zaświadczenia policji;

• zaświadczenia innych instytucji lub urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.

Wniosek można składać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, również w okresie wakacyjnym.