Praktyki I stopnia studia licencjackie

Praktyki zawodowe na kierunku zarządzanie

Cele praktyk         

Ogólnym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, nabycie oraz doskonalenie umiejętności praktycznych, w tym zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków. Zadania oraz szczegółowe cele praktyk określono dla każdego roku studiów w sylabusie praktyk

Praktyki w zakładzie pracy organizowane są zgodnie z:

 • ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572 oraz poz.742 i poz.1544) z dnia
   27 lipca 2005 r., aktualnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 p. 1668);
 • Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Społeczno – Gospodarczej w Przeworsku;
 • Regulaminem praktyk zawodowych;
 • Regulaminem przeprowadzania kontroli studenckich praktyk zawodowych.

 

Organizacja i zaliczanie praktyk

 • Student na kierunku zarządzanie będzie samodzielnie wybierał Zakład, w którym odbędzie praktykę. Koordynator ds. Praktyk Studenckich posiada listę zakładów/instytucji, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia na czas nieokreślony o prowadzenie praktyk na zasadach określonych dla studenckich praktyk zawodowych na cały rok akademicki. Uczelnia zapewnia praktyki na wnioskowanym kierunku dla studentów.
 • Student może wskazać dodatkowy zakład/instytucję, jako miejsce odbywania praktyk, z którym Uczelnia podpisze umowę o prowadzenie praktyk. Podstawą do odbycia praktyki jest podpisanie umowy pomiędzy zakładem/instytucją, a Uczelnią oraz wystawienie skierowania podpisanego przez upoważnioną w Uczelni osobę. Dla kierunku zarządzanie umowa o prowadzenie praktyk między Uczelnią, a zakładem pracy, będzie zawierała w załączniku program praktyk, który zapewni właściwy przebieg praktyk.
 • Pisemne potwierdzenie z zakładu o przyjęciu na praktykę tzw. porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych, zaopiniowane przez Koordynatora ds. Praktyk Studenckich, student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich, która przygotowuje dokumenty niezbędne do realizacji praktyki.
 • Zasady odbywania i zaliczania praktyk dla studentów kierunku zarządzanie określono w Regulaminie Praktyk Zawodowych. Za formalny przebieg praktyki odpowiada Koordynator ds. Praktyk Studenckich, który również zalicza studentowi praktykę, na podstawie dziennika praktyk.
 • W czasie odbywania praktyki student podlega kontroli przez Koordynatora ds. Praktyk Studenckich zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie przeprowadzania kontroli studenckich praktyk zawodowych.

Rozkład praktyk

0 godzin

w pierwszym roku

0 godzin

w drugim roku