Realizowany jest projekt pt. ,,WSSG- uczelnia bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. Dzięki zakwalifikowaniu się do projektu, uczelnia otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 3 933 605,50 zł. Projekt pt. ,,WSSG- uczelnia bez barier” ma na celu likwidację wszelkiego rodzaju barier architektonicznych i komunikacyjnych w dostępie do studiów. Dodatkowo, poprzez wprowadzenie do programów nauczania innowacyjnych działań zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami, poszerzy i udoskonali swoją ofertę edukacyjną. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku poprzez udział w projekcie, dokona zmian organizacyjnych na uczelni. Zostaną wdrożone nowoczesne, informatyczne rozwiązania, które ułatwią osobom z niepełnosprawnościami naukę. Jednym z takich rozwiązań jest  system dziekanatowy . Umożliwi on studentom z niepełnosprawnościami w pełni swobodny dostęp do obsługi studiów bez konieczności wizyt w budynku Uczelni. Kolejną innowacją jest nowoczesna platforma edukacyjna oraz platforma językowa. Studentom z niepełnosprawnościami umożliwione zostanie równoprawne uczestnictwo w zajęciach w tym z języka obcego.  Poprzez dostęp do zasobów wiedzy i kształcenia na odległość, każdy student z niepełnosprawnościami, będąc w dowolnym miejscu i czasie, będzie mógł korzystać m.in. z formy kształcenia dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczestnictwo w zajęciach za pomocą platformy nie obliguje do obecności studenta na Uczelni. Zwiększenie zakresu dostępności oraz poziomu otwartości na potrzeby os. Niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku sprawi, że dotychczas oferowane wsparcie będzie bardziej zróżnicowane i pełne. Dla 90 % kadry dydaktycznej, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń podnoszących świadomość o niepełnosprawności z zakresu dostępności i edukacji włączającej os. Niepełnosprawnych.

0

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

0

dofinansowanie ze środków dotacji celowej

0

wkład własny ze środków prywatnych