Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza jest niepubliczną uczelnią wyższą. Została utworzona zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W marcu 2011 roku, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, na pozycji 367 wpisano ją do rejestru uczelni niepaństwowych. Inicjatorami powstania Uczelni byli: śp. mgr Janusz Cholewa, dr inż. Piotr Jarosz, prof. zw. dr hab. inż. Maria Krełowska – Kułas, śp. prof. dr hab. Łukasz Czuma, Włodzimiera Marek, mgr Henryk Gieraszek, dr Bogusław Piotrowski. Uczelnia mogła powstać także przy nieocenionym wsparciu dr Leszka Kisiela, mgr inż. Janusza Magonia, ks. dr Stanisław Szałankiewicza oraz O. Marcelego Gęśli. 

Wyższa Szkołą Społeczno-Gospodarcza swoją działalność rozpoczęła w dworku Państwa Gieraszków przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Jednak obecnie WSSG jest zlokalizowana w budynku przy ulicy Gimnazjalnej 35, w którym niemal „od zawsze” prowadzona była działalność oświatowa i stąd szerzona w mieście i okolicy. W budynku tym swój siedzibę miały szkoły o różnych poziomach kształcenia; począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjalną, średnią, a skończywszy na szkole wyższej, bowiem w roku 2011 w swoje użytkowanie przejęła go Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza. WSSG jest uczelnią wyższą, której misją jest przyczynianie się do podwyższania jakości życia, poszerzania i upowszechniania wiedzy, kształcenia umiejętności oraz wpływ na podwyższenie jakości usług. Budując kapitał intelektualny i społeczny dążymy do przełamywania barier i uprzedzeń etnicznych, budowania pozytywnych relacji między ludźmi rożnych narodowości religii i poglądów. Uczelnia swoją misję edukacyjną realizowała w oparciu o dwa wydziały: Wydział Ekonomii i Wydział Technologii Żywności.

Studentom, w systemie studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych, oferujemy szeroki zakres możliwości zdobywania wiedzy na kierunku: „Zarządzanie”. Stawiając na potrzeby słuchaczy WSSG proponuje model kształcenia oraz organizację edukacji na poziomie wyższym nie tyle w tradycyjnym ujęciu a raczej oferujemy kształcenie będące odpowiedzią na zmieniające się potrzeby człowieka. Założenia takie stanowią szczególny cel działań edukacyjnych realizowanych przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą z siedziba w Przeworsku. Władze uczelni stawiając na wysoką, jakość kształcenia oraz wspólny wysiłek wszystkich pracowników naukowych zaangażowanych w realizacje procesu dydaktyczno-wychowawczego, oferują swoim studentom w ramach kierunku zarządzanie następujące specjalizacje:

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Zarządzanie w administracji,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem.

Stawiając na wysoki poziom profesjonalizmu pracy, Uczelnia zatrudnia najwyższej klasy specjalistów w dziedzinach, obejmujących zakres studiów. W 2023 roku Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza uzyskała uprawnienia do kształcenia na studiach magisterskich.

Tytuł licencjata studenci WSSG Przeworsk zdobywają po 6 semestrach tj. 3 latach studiów, a studia magisterskie trwają 4 semestry czyli 2 lata.  Po ukończeniu studiów licencjackich nasi słuchacze mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich na miejscu na naszej Uczelni w Przeworsku jak również w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Uczelnia stworzyła szeroką ofertę studiów podyplomowych, odpowiadającą rosnącym wymaganiom współczesnego rynku pracy. Jest ona skierowana zarówno do osób, chcących się doskonalić zawodowo, jak i tych, którzy planują zmianę posiadanego profilu lub przekwalifikowanie. Podejmując studia podyplomowe nasi słuchacze mają do wyboru szereg ciekawych specjalności, których specyfika i charakter kształcenia odpowiadają bieżącym potrzebom rynku pracy.

Oferta studiów podyplomowych:

 • BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Zarządzanie logistyką,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Organizacja systemów odnawialnych źródeł energii,
 • Zarządzanie ochroną środowiska.

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku realizuje także działania służące nawiązaniu współpracy z uczelniami zagranicznymi. Wiodącym celem jest tu stworzenie odpowiednich warunków dla potrzeb związanych z kształceniem III stopnia. Podjęte przez WSSG kroki mają na celu nawiązanie współpracy z uczelnią Varna Free Uniwersity w Bułgarii gdzie możliwość kształcenia zyskają młodzi pracownicy nauki. Otwarcie się współpracy jest bardzo ważnym krokiem w kierunku rozwoju zawodowego pracowników dydaktycznych, którzy zamierzają zdobyć tytuł doktora lub doktora habilitowanego. Realizując proces dydaktyczny WSSG w Przeworsku nawiązała także współpracę, z uczelniami z Ukrainy. Współpraca ta pozwala nie tylko na wymianę studentów, ale także sprzyja rozwojowi naukowemu kadry dydaktycznej, organizowaniu wzajemnych konferencji naukowych oraz budowaniu szczególnie ważnego dla naszych społeczności pomostu współpracy. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku wspiera też kształcenie na poziomie szkoły średniej. Będąc organem założycielskim, przyczyniła się do uruchomienia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. To świetna propozycja dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie, nie rezygnując z pracy oraz codziennych obowiązków. Powszechnie wiadomo, jak istotną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa ukończenie tego poziomu kształcenia i zdobycie świadectwa dojrzałości. Szkoła daje szanse na zdobycie lepszej pracy, otwiera też drogę do kontynuacji kształcenia. Proces kształcenia na uczelni prowadzony jest w oparciu o nowoczesne programy. Słuchaczy przygotowuje się do samodzielnej i efektywnej pracy. Działając na rynku edukacyjnym, szkoła stawia sobie za cel wykreowanie wysokiej klasy menadżerów, dysponujących umiejętnością radzenia sobie w trudnych realiach gospodarki rynkowej. Studenci, jako przedstawiciele społeczeństwa informacyjnego, z uczelni wynoszą gruntowną wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu, zgodnie z ogólnie obowiązującymi prawami ekonomii. Ponadto, dążąc do zapewnienia im sprzyjającej atmosfery, placówka stara się wychodzić naprzeciw różnym ich potrzebom. Uczelnia prowadzi, zatem nie tylko proces kształcenia, ale przede wszystkim działa na rzecz podniesienia poziomu wzajemnego współżycia społeczności akademickiej i lokalnej. Powstanie Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, z siedzibą w Przeworsku, wywarło duży wpływ na lokalną społeczność. Liczne inicjatywy edukacyjne, skierowane do studentów, mają też przełożenie na generowanie innowacyjności w regionie. Skupiony wokół szkoły potencjał intelektualny, nastawiony na rozwój, dla mieszkańców może przynieść jedynie korzyści. Szkoła jest ośrodkiem edukacyjnym i kulturalno-oświatowym. Wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych jest istotnym kierunkiem działania uczelni. Przy szkole powstało i zostało zarejestrowane w KRS, Stowarzyszenie Centrum Edukacji Cogito, tworzące odpowiedni klimat, sprzyjający powstawaniu nowych pomysłów na budowanie lepszej przyszłości miasta i okolic. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, z siedzibą w Przeworsku, mając na względzie dobro studentów, a także społeczności lokalnej, jest twórcą żłobka Bajkowy Świat. Placówka ta pomaga młodym rodzicom, którzy pomimo przeciwności losu i ogromu obowiązków, związanych z wychowaniem dziecka, nadal chcą zdobywać wiedzę. Inicjatywa ta została zainspirowana potrzebami studentów i do nich jest adresowana. Warto tu wspomnieć, że pomysł spotkał się z dużym entuzjazmem.

WSGG Przeworsk jest, zatem nie tylko ośrodkiem zdobywania wiedzy. Staje się też instytucją, centralizującą życie intelektualne miasta. Już wyraźnie wpływa na region, a z czasem ten wpływ będzie bardziej intensywny i na trwałe zwiąże się infrastrukturą miasta i gminy. Szkoła współpracuje z samorządem lokalnym. Korzysta z poparcia instytucji miejskich. W jej życiu czynnie uczestniczy (sąsiadujący z nią) Klasztor O.O. Bernardynów. Wspiera wszelkie jej inicjatywy oraz na terenie szkoły prowadzi posłannictwo misyjne, co bogaci życie duchowe studentów. WSSG w Przeworsku jest uczelnią nową, ale swoim istnieniem urozmaica już i intensyfikuje życie mieszkańców miasta i okolic. Poszerza umiejętności ludzi i ich horyzonty – w różnych kierunkach i na różnych płaszczyznach. Podsuwa im alternatywę życia, wzbogaconego wiedzą i intelektem. Istnienie uczelni wyższej na terenie miasta, bez wątpienia podnosi też jego rangę i prestiż zarówno w województwie podkarpackim jak i w całej Polsce.