Formy wsparcia materialnego dla studentów niepełnosprawnych

 • stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych (wszyscy studenci z ważnym orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności mogą złożyć wniosek i dostaną stypendium) wniosek do pobrania
 • programy PFRON „Aktywny Samorząd” nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Dobre praktyki w zakresie wsparcia studentów
z niepełnosprawnością

 1. Indywidualizacja – adaptacje procesu studiowania osoby niepełnosprawnej dostosowane do jej indywidualnych potrzeb edukacyjnych, wynikających ze specyfiki stanu zdrowia oraz specyfiki zajęć, w tym warunków, w jakich się one odbywają. W zależności od rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności, a także w związku z innymi czynnikami, takimi jak przebieg wcześniejszej edukacji, czy możliwości finansowe, student może mieć różne ograniczenia oraz różne umiejętności i techniki kompensowania niepełnosprawności. W wielu przypadkach możliwe jest wdrożenie różnych rozwiązań, które dają możliwość osiągnięcia tego samego celu, czyli skutecznego zaadaptowania procesu kształcenia bez naruszania standardu akademickiego. Z drugiej strony, w zależności od tego, jakie są kluczowe elementy danych zajęć, sugerowane adaptacje mogą być w niektórych przypadkach bardziej asekuracyjne, a w innych dalej idące.
 2. Podmiotowość – uwzględnienie autonomii osoby niepełnosprawnej i prawa do decydowania o sobie. Osoba niepełnosprawna zna swoją sytuację oraz konsekwencje niepełnosprawności w sposób najlepszy z możliwych. Ona też ponosi pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i rozwój osobisty.
 3. Rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej – w związku z realizowanym przez nią procesem kształcenia – dobór takich adaptacji, które pozwalałyby studentowi nabywać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności. Ten proces jest kluczowy dla zwiększenia jakości życia osób niepełnosprawnych oraz ich integracji społecznej.
 4. Racjonalność dostosowania – proponowanie adaptacji racjonalnych ekonomicznie, skutecznie wyrównujących szanse osoby niepełnosprawnej oraz gwarantujących zachowanie standardu akademickiego. Racjonalna adaptacja to taka, która w możliwie najlepszy sposób zapewnia dostęp do tych samych treści oraz daje możliwość realizowania zadań praktycznych, do których mają dostęp osoby bez niepełnosprawności.
 5. Utrzymanie standardu akademickiego – przygotowanie adaptacji przy jednoczesnym utrzymaniu kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów. Osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest jednym z praw studiujących osób niepełnosprawnych. Wszelkie adaptacje muszą być zatem przygotowane tak, aby zagwarantowane zostało zachowanie kluczowych elementów procesu realizacji programu studiów.
 6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć – a więc takie, które nie mają charakteru przywileju dla osoby niepełnosprawnej, ale w sposób racjonalny wyrównywałyby jej szanse w zakresie możliwości realizacji procesu kształcenia uznanego za optymalny na danych zajęciach. Przykładowo adaptacja egzaminu pisemnego powinna w pierwszej kolejności iść w kierunku zmiany sposobu pisania (np. w powiększonym druku, na komputerze, przy użyciu alfabetu brajla i inne).
 7. Równe prawa i obowiązki – dbałość nie tylko o realizowanie równych praw dla osób niepełnosprawnych, ale również egzekwowanie (dzięki zapewnieniu tych praw) wypełniania obowiązków studenckich na takim samym poziomie, jak w przypadku studentów bez niepełnosprawności

Formy wsparcia dla studentów niepełnosprawnych
w zakresie realizacji i sprawdzania efektów uczenia się

Pełnomocnik Rektora d.s. Osób Niepełnosprawnych udziela informacji wykładowcom o potrzebie: 

 • przesyłania prezentacji w wersji elektronicznej,
 • dostosowaniu formy prowadzenia wykładu ćwiczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. powiększenie czcionko obrazu podczas prezentacji, nagłośnienie sali itp.),
 • przedłużenia czasu pisania egzaminu/zaliczeń,
 • adaptacji materiałów dydaktycznych,
 • odpowiednia organizacja stanowisk komputerowych (uwzględniająca potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami – wyposażenie w specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenia peryferyjne),
 • innych potrzebach studenta (za jego zgodą),
 • udzielanie informacji o formach pomocy materialnej

Formy wsparcia dla studentów w zakresie innych działań: 

 • organizowanie transportu osób niepełnosprawnych ruchowo (w miarę możliwości uczelni)
 • wspieranie procesu aktywizacji zawodowej
 • wsparcie w aktywizacji zawodowej poprzez m.in.: rozpowszechnianie ofert pracy, prowadzenie projektów, udzielanie pomocy w uzyskaniu praktyki/stażu)

Czym jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Jest formalnym potwierdzeniem, że jesteś osobą niepełnosprawną. Na jego podstawie możesz starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia. Jesteś osobą niepełnosprawną a nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności zapoznaj się z procedurą uzyskania orzeczenia.

Jesteś osobą niepełnosprawną zgłoś się do nas, a na pewne Ci pomożemy. Pełnomocnik Rektora d.s. Osób Niepełnosprawnych: mgr Stanisław Ficek (posługuje się językiem migowym)