Ogólne informacje o biurze karier

Biuro Karier działa jako jednostka organizacyjna Uczelni i ściśle współpracuje z Działem Praktyk Studenckich oraz Uczelnianą Radą Biznesu, która skupia przedsiębiorców, lokalne jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne). Biuro Karier stanowi pomost między Studentami, Absolwentami Uczelni a rynkiem pracy. Biura Karier na Uczelniach pełnią
następujące zadania:

 • Dostarczają informacji o rynku pracy: procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, językowych, szkoleniach w kraju i za granicą;
 • Pozyskują od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży w kraju i zagranicą;
 • Prowadzą doradztwo zawodowe w formie grupowej oraz indywidualnej dla studentów i absolwentów: na podstawie testów psychologicznych określają predyspozycje do pracy na danym stanowisku oraz pomagają ustalić ścieżkę kariery;
 • Uczą autoprezentacji: pomagają jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, sporządzić życiorys oraz list motywacyjny, pomyślnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną;
 • Budują bazy danych pracodawców oraz studentów i absolwentów, w celu wyselekcjonowania potencjalnych pracowników
  o umiejętnościach i predyspozycjach najbardziej odpowiadających wymaganiom pracodawcy;
 • Monitorują działania zawodowe i osiągnięcia absolwentów na rynku pracy, a na podstawie zgromadzonych danych i statystyk informują uczelnie wyższe o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia;
 • Inicjują spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni, Targi Pracy;
 • Promują wizerunek uczelni wyższych w środowisku akademickim oraz poza jego obrębem;
 • Promują ideę biur karier oraz ich powoływania na innych uczelniach wyższych.

Z pomocy Biura Karier mogą korzystać:

 • Studenci i Absolwenci chcący uzyskać poradę zawodową oraz informację o sytuacji na rynku pracy;
 • pracodawcy poszukującyodpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy oraz praktyki i staże;
 • Uczelnia sprawdzając funkcjonowanie i procedury kształcenia, na podstawie danych gromadzonych za pośrednictwem Biura Karier

Uczelniany koordynator Biura Karier: mgr Aneta Radochońska

Informacje  dotyczące pracy sezonowej z URUES

W związku rozpoczęciem kampanii informacyjnej przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok

Film promujący kampanię ELA

Powyższe informacje zostały zamieszczone na stronie powiatu jarosławskiego, oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.