22 października 2023 r. w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku zainaugurowaliśmy rok akademicki 2023/2024

 

Inauguracja roku akademickiego to najważniejsze święto w kulturze akademickiej
i kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania przedsięwzięć. W historii przeworskiej Uczelni miało to miejsce po raz 14. i było wyjątkowym wydarzeniem, które zgromadziło studentów, wykładowców, pracowników oraz zaproszonych gości.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku poprzedziła Msza św.koncelebrowana przez ks. dra Stanisława Szałankiewicza, długoletniego wykładowcę naszej Alma Mater. Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości spotkali się w auli WSSG, by wysłuchać przemówienia JM Rektora dr hab. inż. Piotra Jarosza, prof. WSSG, który powitał wszystkich zebranych oraz wygłosił inauguracyjne przemówienie.Rozpoczął je od podsumowania minionego roku akademickiego i podziękowań  członkom Senatu, współpracownikom, pracownikom administracji Uczelni, Samorządowi Studenckiemu.Wszystkim tym, których praca na wielu płaszczyznach działalności akademickiej doprowadziła do tego iż kolejny rok działania Uczelni daje szansę na zdobycie wyższego wykształcenia i praktycznych kompetencji zawodowych blisko miejsca zamieszkania, kształcąc na kierunkach związanych ze strategią rozwoju Podkarpacia.Niezwykle istotnym jest fakt, że przeworska Uczelnia posiada pozytywną ocenę instytucjonalną nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną i od bieżącego roku prowadzi kształcenie na poziomie studiów magisterskich w zakresie różnych specjalności.

Pan Rektor z nieukrywaną radością zakomunikował zebranym, iż dwóch wykładowców przeworskiej Uczelni w minionym roku akademickim zakończyło pozytywnie przewody doktorskie. Pani dr Monika Artman oraz Pan dr Waldemar Włoch, którym złożył gratulacje i życzył sukcesów w pracy naukowej. Kolejnym miłym akcentem była informacja iż na mocy Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej z dnia 19 października 2023 r. na stanowisko profesora uczelni zostali powołani:

dr hab. inż. Piotr Jarosz prof. WSSG;

dr hab. Bogusław Ślusarczyk prof. WSSG;

dr Bogusław Piotrowski prof. WSSG;

dr Oksana Stepanyuk prof. WSSG;

dr Ewgenij Namlijew prof. WSSG.

Pan Rektor wspomniał o dodatkowej ofercie edukacyjnej jaką WSSG proponuje studentom, miał na myśli studia podyplomowe. Uczelnia oferuje studentom bogaty wachlarz kształcenia w tym zakresie. Aby realizacja tego procesu na studiach podyplomowych przebiegała w sposób właściwy i uporządkowany decyzją Senatu WSSG z dnia19 października 2023 r. został utworzony Instytutu Studiów Podyplomowych, a na jego stanowisko została powołana Pani dr Bogumiła Kopeć.

Przemówienie zakończył Rektor podziękowaniami skierowanymi do władz lokalnych, włodarzy miasta i powiatu przeworskiego, środowiska biznesu oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych, którzy nieustannie wspierali i wspierają  inicjatywy edukacyjne Uczelni. Szczególne słowa podziękowania skierował do uczelni partnerskich z kraju oraz uczelni zagranicznych Warna FriUnivwrsytet w Bułgarii, Karpacki Uniwersytet im. Augustyna Wołoszyna, w szczególności Wołyński Instytut Ekonomiki i Zarządzania
z Łucka. Owoce tej współpracy są widoczne, bowiemdużagrupy młodzieży z Wołyńskiego Instytutu Ekonomiki i Zarządzania z Łucka rozpoczyna studia w WSSG.

Niezwykle wzruszający moment miał miejsce, gdy studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami akademickiej społeczności i rozpoczęli starania o zdobycie dyplomu Uczelni wyższej.Ceremonię uroczystej immatrykulacji przeprowadził Dziekan dr inż. Waldemar Włoch.

Słowo do pracowników i studentów Uczelni skierowali zaproszeni goście, między innymi ks. dr Stanisław Szałankiewicz, który nawiązał do encykliki Veritatis splendor Jana Pawła II, poświęconej prawdzie, w kontekście jej służenia, ukazywania jej piękna i atrakcyjności, głoszenia i dawania świadectwa o niej. Służenie prawdzie jest niczym innym jak wyrazem troski o człowieka, najbliższe otoczenie i świat. To przesłanie zostawił zgromadzonym oraz pobłogosławił obecnych.

Uroczystość zakończyła pieśń hymniczna Gaudeamus igitur  w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Przeworsku pod dyrekcją Beaty Drabik-Sowa.

Po części oficjalnej Rektor WSGG Piotr Jarosz zaprosił Gości na wspólne świętowanie i rozmowy podczas tradycyjnego rautu.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w naszej galerii.