tel. +48 721 207 300 +48 16 733 41 36 wssg@vp.pl

Atrybuty uczelni:

Wyspecjalizowana kadra, europejski student, kredyt studencki

Absolwenci WSSG w Przeworsku będą mieli możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania (czas trwania nauki – 2 lata – 4 semestry)

STYPENDIA
  • pomoc materialna dla studentów
  • stypendium socjalne dla
  • niepełnosprawnych
  • stypendium naukowe
  • stypendium socjalne
  • zapomoga
WYMAGANE DOKUMENTY

– kwestionariusz kandydata według wzoruokreślonego przez Uczenię (druk do pobrania w biurze rekrutacji oraz na stronie internetowej Uczelni)
– świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie OKE i świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub odpis sporządzone przez szkołę)
– trzy aktualne fotografie kandydata o wymiarach 35×45 zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
-kserokopię dowodu osobistego – awers i rewers, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (paszport)
– oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej wysokości 85zł wpłaconych na konto Uczelni
– nr: 93 9106 0008 2001 0016 5406 0001 BS w Przeworsku

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych planowane są dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela). Istnieje mozliwośc ubiegania sie o stypendium socjalne i naukowe.

ZAPRASZAMY!